โปรโมชั่น บัตรเครดิต KTC ที่ IKEA แลกรับเครดิตเงินคืน 450 บาท

โปรโมชั่น บัตรเครดิต KTC ikea

ช้อปเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านที่ อิเกีย เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิต เคทีซี ตลอดโปรโมชั่น ครบทุก 5,000 บาท และใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ทุกๆ 3,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 450 บาท

ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ

ส่ง SMS เพื่อรับสิทธิ์ครั้งเดียวตลอดรายการ
พิมพ์ IK เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต16 หลัก
เช่น IK 1234567812345678 และส่งมาที่ 0613845000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท)

ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ธ.ค. 61 – 28 ก.พ. 62 ที่ IKEA ทุกสาขา

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  • รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์แก่สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีทีมีคะแนนสะสม FOREVER REWARDS ทุกประเภท ยกเว้น เครดิต KTC Cash Back ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC -ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE CARD, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD และบัตรกล้วย กล้วย by PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
  • สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะสมาชิกที่ส่ง SMS เพื่อขอรับสิทธิเข้าร่วมรายการ (ค่าส่ง SMS ครั้งละ 3 บาท) ภายในวันที่ 1 ธ.ค. 61 – 28 ก.พ. 62 เท่านั้น และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับ ยืนยันว่าได้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายแล้วจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้  และจะต้องมีคะแนนสะสมเพียงพอ ณ วันที่เคทีซีทำการตัดคะแนนสะสมโดยลงทะเบียนรับสิทธิ์ ภายในวันที่ซื้อสินค้า
  • เคทีซีจะทำการแปลงคะแนนสะสมเป็นเงินเครดิตคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกตามเงื่อนไขในรายการส่งเสริมการขายนี้ ภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นสุดโปรโมชั่น
  • เคทีซีจะทำการตัดคะแนนสะสมและคำนวณเครดิตเงินคืน ตามเงื่อนไข
  • สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืนตามรายการส่งเสริมการขายนี้จากบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากเคทีซีตรวจพบว่า สมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังที่เคทีซีได้เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ไปแล้ว
  • ยอดเครดิตเงินคืนตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • สงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนให้กับสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่ผิดนัดชาระหนี้ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายจนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรสมาชิก
  • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
  • กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆได้ที่ www.ktc.co.th หรือ โทร 0 2123 5000